Termes i condicions de venda


En relació a l'accés, navegació i contractació dels productes oferts en el lloc web  www.blauver.com (d'ara endavant “Lloc Web”), titularitat de Blauver Foods , S.L., és condició necessària la lectura i acceptació dels seus “Textos legals” (això és, l'Avís legal, la Política de Privacitat, la Política de Cookies, i les presents Condicions Generals).

L'accés i navegació a través del Lloc Web atribueix la condició de “Usuari”, i implica la plena acceptació de totes les disposicions incloses en els Textos legals en la versió publicada en el moment en què l'Usuari accedeix al Lloc Web. En tot cas, Blauver Foods SL es reserva el dret a modificar aquestes Condicions Generals en qualsevol moment, anunciant-les en el Lloc Web dins del termini i en la forma oportú d'acord amb l'establert en l'Avís legal.

D'acord amb el que s'estableix en la normativa vigent, les presents Condicions Generals estaran sempre disponibles en el Lloc Web en espanyol, perquè puguin ser consultades, arxivades o impreses en qualsevol moment. Blauver Foods , S.L., recomana als seus Usuaris que llegeixin detingudament les presents Condicions Generals abans de contractar i abans d'acceptar les mateixes.


1.OBJETE, DURADA I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Blauver Foods SL posa el Lloc Web a la disposició dels usuaris d'Internet amb la finalitat que aquests puguin conèixer, adquirir els productes i contractar els serveis de Blauver Foods que presten els seus serveis a través del Lloc Web.

En particular, la compra dels productes i prestació dels serveis d'un determinat restaurant per mediació de l'ús del Lloc Web, s'entendran realitzats amb el particular restaurant (això és, amb la mercantil després d'aquest restaurant i no amb la resta de les mercantils Blauver Foods).

Les presents Condicions Generals de Contractació tenen com a objecte regular els termes i condicions en els quals s'ofereixen i contracten els productes i serveis Blauver Foods , així com les condicions aplicables per a la reserva de taula i comandes a domicili gestionades pels Restaurants Blauver Foods a través del Lloc Web (d'ara endavant, el “Servei”), amb la finalitat d'oferir un sistema senzill i còmode al Usuari per a realitzar tals accions.

La durada del contracte queda vinculada a la prestació del Servei. El contracte per al subministrament de qualsevol dels Serveis que  l'Usuari hagi demanat entra en vigor a la recepció de la confirmació de la compra i es mantindran fins que totes les obligacions definides en les mateixes hagin estat complertes íntegrament.
L'àmbit territorial d'aplicació de les presents Condicions Generals de Contractació serà la Península Ibèrica i Balears. Queden excloses Canàries, Ceuta i Melilla.


2.CONDICIONS DE REGISTRE (Compte d' usuari)

Per a la tramitació de comandes i contractar subscripcions és necessari el registre del Usuari en el Lloc Web per a la creació d'un compte personal o perfil d'usuari. Per a això, hauran d'aportar-se les dades personals i informació requerida en el corresponent formulari, o bé accedir a través d'un compte en xarxes socials (p.e. compte Google o Facebook) i creant una contrasenya d'accés. La informació personal de l'Usuari serà tractada per les diferents empreses Blauver Foods, atenent els seus respectius objectius i activitats segons s'indica en la Política de Privacitat.

L'Usuari podrà modificar les seves dades o eliminar el seu compte personal en qualsevol moment accedint al seu propi perfil d'usuari a través del Lloc Web.

Les credencials d'accés (usuari i contrasenya) tenen caràcter personal i intransferible, sent obligació de l'Usuari vetllar per la seva custòdia, bon ús i integritat. Així mateix, l'Usuari comunicarà a Blauver Foods , S.L., qualsevol incidència, robatori de contrasenya o accés il·legítim al seu compte personal al més aviat possible. Mancant comunicació d'aquestes circumstàncies, l'Usuari és l'únic responsable de l'elecció, pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de qualsevol contrasenya o codi identificatiu i de les conseqüències que d'això es puguin derivar. Blauver Foods SL es reserva el dret de cancel·lar el nom d'usuari i la contrasenya, i per tant l'accés al compte personal del Lloc Web d'aquells Usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats o realitzin un ús del Lloc Web contrari als seus Textos legals (Avís legal, Política de Privacitat, Condicions Generals de Contractació i Política de Cookies).

Exclusions:
Només podran contractar a través del Lloc Web Usuaris registrats majors d'edat (18 anys). L'Usuari que faci ús del Lloc Web garanteix que compta amb almenys aquesta edat, així com la veracitat del conjunt de les dades de registre facilitats a través del Lloc Web. En tot cas, l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Blauver Foods SL o a tercers per la informació que faciliti o les accions que realitzi en el Lloc Web. Així mateix, queda totalment prohibida la revenda a tercers dels productes adquirits a través del Lloc Web.


3.DISPONIBILITAT DEL SERVEI

L'accés al Lloc Web està disponible tots els dies de l'any. Podran realitzar-se reserves de taula en els Restaurants Blauver Foods, així com contractar subscripcions o realitzar comandes dels productes de la botiga en línia a través del Lloc web en qualsevol moment.

No obstant això, la prestació dels serveis a domicili que hagin de dur a terme un o diversos dels Restaurants Blauver Foods, contractats a través del Lloc web, estarà subjecte a l'horari d'obertura d'aquests (de 10.00 a 23.00 hores). Així mateix, per a alguns dels nostres productes el servei a domicili d'alguns prestat pels Restaurants Blauver Foods , poden quedar subjectes a horaris especials indicats en cada cas en el Lloc web durant el procediment de compra.

Si l'Usuari tracta de realitzar una comanda a domicili fora de l'àrea de lliurament o de les hores d'obertura de Les botigues Blauver Foods , o si el Lloc web no està disponible per qualsevol raó, li notificarem que la comanda no serà possible abans de la seva confirmació. Aquestes limitacions o restriccions seran oportunament comunicades a l'Usuari en cada cas concret.


4.IDIOMA

L'idioma en què es perfeccionarà el contracte entre Blauver Foods , S.L. i l'Usuari és el català, podent triar el castellà si l'Usuari el considera.


5.MITJANS TÈCNICS PER A CORREGIR ERRORS

En cas que l'Usuari cometés un error en enviar les dades podrà modificar els mateixos accedint al seu compte personal a través del Lloc web en qualsevol moment. En el cas que sigui un error que es produeixi durant el procés de contractació podrà corregir-se en tot moment abans de finalitzar el procés de compra.


6.PREUS

Els preus aplicables a cada producte són els indicats en el Lloc web, incloent tots ells l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit), però s'exclouen les despeses d'enviament, que s'afegiran a l'import total degut. En tot cas, les despeses d'enviament corresponents sempre s'indiquen en la comanda abans de la finalització d'aquest, devent l'Usuari acceptar-los prèviament.

Blauver Foods SL es reserva el dret de canviar el preu dels seus productes, així com els recàrrecs aplicats en concepte de despeses d'enviament, segons es publiqui a cada moment en el Lloc web i s'aplicaran aquells que estiguin disponibles en el Lloc web al moment de la confirmació de la comanda per part de l'Usuari. Cap canvi afectarà les comandes confirmades existents, tret que existeixi un error evident en els preus.

Les despeses d'enviament vigents s'estableixen en 4,50€ per a comandes que no superin els 49€ amb enviament en la zona de Catalunya. De 5,50€ per a comanda en la zona ibèrica excloent Catalunya. Les comandes superiors a 45€ obtenen l'enviament gratis.

Les ofertes estaran degudament marcades i identificades com a tal, indicant convenientment el preu anterior i el preu de l'oferta. Tret que els termes de l'oferta estableixin un període fix o mínim durant el qual una oferta estarà disponible, aquesta pot ser retirada en qualsevol moment, tret que l'Usuari ja hagi fet una comanda basada en l'oferta i rebut l'avís de confirmació.

El Lloc web conté un elevat nombre de productes i és probable que, malgrat els millors esforços que efectua Blauver Foods SL a assegurar-se que tots els preus que figuren en el Lloc web siguin correctes, es produeixin errors. A aquest efecte, si hi hagués un error obvi en el preu, Blauver Foods SL el notificarà tan aviat com sigui possible i l'Usuari tindrà l'opció de confirmar la comanda al preu original o cancel·lar-lo sense càrrec i amb un reemborsament total de qualsevol quantitat ja pagada.


7.FORMA DE PAGAMENT

L'Usuari podrà efectuar el pagament amb targetes de crèdit o de dèbit. El pagament es realitzarà a través d'un TPV Virtual, una vegada que s'introdueixen totes les dades de la targeta de crèdit i una vegada inclosos es fa clic sobre el botó “PAGAR”. En el cas de subscripcions, l'import es carregarà en la targeta de crèdit o de dèbit cada mes.


8.TRAMITACIÓ DE COMANDES

Compra de productes Blauver Foods a la botiga en línia del Lloc web:
Per a la compra de productes oferts a la botiga en línia del Lloc web, l'Usuari haurà de donar-se d'alta en el nostre Lloc web per a la creació del seu compte personal d'Usuari d'acord amb la clàusula 3 de les presents Condicions. En aquest sentit, podrà fer constar una adreça a l'efecte de facturació diferent a la introduïda en el pas anterior. Prèviament a la finalització de la compra, s'informarà l'Usuari sobre l'import exacte de cadascun de les comandes, inclosos les despeses d'enviament associats i els impostos aplicables a cadascun d'aquests.

L'adquisició dels productes ha de fer-se a través de l'activació del botó “PAGAR” que apareix a peu de pàgina de la sol·licitud de compra, i prèvia l'acceptació expressa i total de les presents Condicions Generals de Contractació amb anterioritat a l'adquisició dels productes, sense que li siguin aplicable les novetats que puguin produir-se en el clausulat de les Condicions Generals amb posterioritat.

Dins del compte personal de l'Usuari, en l'apartat “Les meves comandes” l'Usuari podrà consultar les comandes efectuades des de la creació del compte.


9.PROVA D'ACCEPTACIÓ I CONFIRMACIÓ

Com s'ha indicat en l'apartat 8 anterior, l'adquisició dels productes ha de fer-se a través de l'activació del botó “PAGAR” que apareix a peu de pàgina de la sol·licitud de compra, i prèvia l'acceptació expressa i total de les presents Condicions Generals de Contractació.

Des del moment de l'acceptació, l'Usuari adquireix la condició de client de Blauver Foods SL que es descriu en aquestes Condicions Generals de Contractació. Qualsevol producte o servei ofert amb posterioritat per Blauver Foods SL haurà de ser objecte d'una nova contractació. Si l'Usuari desitja llegir amb més deteniment les Condicions Generals de Contractació, pot imprimir en paper o desar el document en format electrònic.

Blauver Foods SL remetrà a l'Usuari, una vegada acceptades de manera expressa les presents Condicions Generals de Contractació, justificació de la contractació efectuada, amb tots els seus termes, a través de correu electrònic, o correu certificat amb justificant de recepció abans que es compleixin 24 hores de la compra (dies laborals). Blauver Foods SL l'informa que arxiva els documents electrònics en els quals queden formalitzades les compres. La celebració del contracte s'entén produïda al moment en què l'Usuari rep la confirmació de la compra, adjuntant-se els textos legals que regeixen la contractació, amb indicació de la procedència o no del dret de desistiment, sobre el qual es remetrà igualment a l'Usuari en la confirmació de la compra un model a emplenar per al seu exercici, en els casos que tal dret de desistiment no estigui expressament exclosos per la Llei.


10.PROGRAMA DE SUBSCRIPCIÓ

L'Usuari pot donar d'alta un servei de subscripció pel qual rebi els productes seleccionats mensualment sense necessitat de contractar novament. En cas que vulgui modificar els productes que rep o la periodicitat en el lliurament, podrà realitzar-ho a través de l'apartat “La meva subscripció” dins de “El meu Compte” en el Lloc web o directament a través del telèfon. En aquest cas les dades de pagament seran emmagatzemats de manera segura en la passarel·la de pagaments Redsys, segons s'indica en la Política de Privacitat.

L'Usuari podrà exercir el seu dret de desistiment durant els 14 dies naturals a següents a la contractació de la subscripció sense necessitat d'indicar el motiu i sense incórrer en cap cost. No obstant això, si durant el període de contractació i el dia en què s'exercís​ al dret de desistiment ja s'hagués complert alguna dels lliuraments subscrits, atenent, si és el cas, a la naturalesa perible dels productes, únicament es procedirà a retornar íntegrament les quantitats corresponent als lliuraments pendents.

Una vegada expirat de 14 dies naturals per a exercir el dret de desistiment, l'Usuari té el dret de cancel·lar la subscripció sense especificar els motius. Si s'ha servit una comanda aquest no formarà part de la cancel·lació.

L'Usuari pot cancel·lar la seva subscripció en qualsevol moment. Si l'Usuari desitja cancel·lar la seva subscripció pot fer-lo telefonant al nostre número de servei d'atenció a l'Usuari al 634 323 928. No hi ha cap càrrec per cancel·lació i l'Usuari deixarà de rebre els productes als quals estigués subscrit. Si us plau, tingui en compte que el compte només podrà ser cancel·lada per l'Usuari que es va registrar en Blauver Foods SL o per aquella persona prou acreditada per a fer-ho en el seu nom.


11.ENTREGA

S'informa expressament que Blauver Foods , S.L., posarà els mitjans necessaris, assegurant el transport adequat perquè els productes arribin al domicili de l'Usuari en perfectes condicions i amb la màxima caducitat que ofereix el producte.
Tan aviat com la comanda sigui enviat, es proporcionarà a l'Usuari un número de seguiment per correu electrònic. L'Usuari també podrà trobar detalls de la comanda i informació de seguiment del mateix en la pestanya “Historial de comandes” dins de la secció “El meu Compte” > “Detall de comanda”. La seva comanda serà lliurada en la data de lliurament establert en el justificant de confirmació exceptuant dies festius. Els lliuraments s'envien a l'adreça de lliurament que l'Usuari indica.

En el cas de subscripcions, el lliurament i periodicitat ha de ser fixada per l'Usuari. Les comandes a domicili als Restaurants Blauver Foods estan subjectes a l'horari d'obertura del restaurant, i seran atesos, preparats i lliurats al moment del seu encàrrec, excepte indicació contrària de l'Usuari.

El lliurament per a totes les comandes de productes elaborats Blauver Foods oferts a la botiga en línia, excepte subscripcions, serà com a regla general, de dos dies des de la realització de la comanda o posterior si l'Usuari així ho sol·licita. Exceptuant en el cas de l'espirulina fresca, que es realitza el següent dia de recol·lecció després de rebre li demanat (inferior a 7 dies naturals). Els lliuraments per a comandes dels productes oferts a la botiga en línia i subscripcions es realitzen de dilluns a divendres laborables. Per tant, no es lliuren comandes en cap de setmana, en dies festius. El termini de lliurament a Espanya (Península) de les comandes és de 1-2 dies hàbils des que l'Usuari realitza la comanda, sempre que ho faci abans de les 10:00h de dilluns a divendres (laborables).

Blauver Foods SL es reserva el dret d'avançar l'hora de tall d'operacions. En el moment del lliurament, l'Usuari haurà de signar l'albarà de lliurament de la comanda conforme la comanda ha estat lliurat i acceptat. S'exclou de l'anterior les comandes a domicili realitzades pels Usuaris als Restaurants Blauver Foods, subjectes als horaris d'obertura dels restaurants.

Blauver Foods SL no assumirà cap responsabilitat per retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard sigui culpa exclusiva del comprador. En termes generals, i d'acord amb el que estableix la normativa vigent, Blauver Foods SL no serà responsable pels danys i perjudicis causats a l'Usuari causats per la seva exclusiva culpa o per la de les persones que han de respondre civilment.

Nota1: Blauver Foods SL únicament realitza enviaments a la Península Ibèrica. Queden exclosos, per tant, els enviaments a Balears, Canàries, Ceuta i Melilla.

Nota2: Blauver Foods SL no està obligat a conèixer els dies festius municipals. L'Usuari té la responsabilitat de comunicar-lo per a tenir-lo en compte en la programació de lliurament.

Nota3: Blauver Foods SL no està obligat a indicar una franja horària de lliurament.


12.ANUL·LACIÓ O DESISTIMENT DE COMANDA
12.1 ANUL·LACIÓ DE COMANDA

Blauver Foods SL no garanteix a l'Usuari la possibilitat d'anul·lar la seva comanda abans que la comanda hagi estat posat a la disposició del transportista per al seu enviament o hagi estat gestionat pel departament logístic.

Les comandes a domicili que es realitzin als Restaurant Blauver Foods , no podran anul·lar-se una vegada confirmats.


12.2 EXERCICI DEL DRET DE DESISTIMENT

Amb caràcter general, els Usuaris del Lloc web podran exercir el seu dret de desistiment durant els 14 dies naturals posteriors a la contractació, com ara la venda de llibres, tret que concorri alguna de les excepcions legalment establertes.

S'informa expressament que, per les especials característiques d'alguns productes oferts en el Lloc web (productes d'alimentació), en tant que siguin productes frescos peribles susceptibles de deteriorar-se o caducar amb rapidesa des de la seva elaboració, les compres realitzades no quedaran subjectes a dret de desistiment, de conformitat amb el que es disposa per l'article 103, apartat “d)”, del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.


13.RESPONSABILITATS DE L'USUARI

L'Usuari s'obliga a realitzar un ús lícit dels Serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones. L'Usuari garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades en emplenar els formularis de contractació, evitant causar perjudicis a Blauver Foods , S.L., producte de la incorrecció d'aquests. L'incompliment de les Condicions Generals de Contractació podrà donar lloc a la retirada o cancel·lació dels Serveis per part de Blauver Foods SL sense necessitat de preavís a l'Usuari i sense que això doni dret a cap indemnització.


14.NOTIFICACIONS I RECLAMACIONS

Les notificacions, suggeriments, reclamacions, incidències, o queixes sobre la compra realitzada, el lliurament del producte, l'estat del producte o el lliurament de productes no sol·licitat hauran de ser comunicades:

 • A través de la secció de contacte del Lloc Web,

 • A través de l'adreça de correu electrònic: info@ blauver.com,o

 • Trucant al telèfon +34 634 323 928 de Dilluns a Divendres de 10h a 18h.

Tot això perquè procedim a resoldre la incidència com més aviat millor, especialment quan es tracti que els productes no han estat lliurats o estiguin en mal estat, tot això sense perjudici del que s'estableix més a baix relatiu a la resolució de conflictes en línia per la contractació electrònica.


15.MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Les presents Condicions Generals estaran vigents durant el temps que estiguin exposades en el Lloc web de Blauver Foods, S.L., de manera que, quan siguin modificades o actualitzades totalment o parcialment, les presents condicions deixaran d'estar vigents, sent les noves Condicions Generals les que passin a regular l'ús del Lloc web.

Blauver Foods, S.L., es reserva la facultat de revisar, modificar o actualitzar en qualsevol moment les presents Condicions Generals.

En tot cas, qualsevol modificació, revisió o actualització de les presents Condicions Generals no afectarà les comandes realitzades amb anterioritat a la data de publicació en el Lloc web de les noves Condicions Generals, que es regiran per la versió de les Condicions Generals vigent en el moment de la seva acceptació per l'Usuari, tret que per Llei o decisió de les autoritats competents Blauver Foods SL hagi d'efectuar modificacions amb caràcter retroactiu, i en aquest cas, els possibles canvis també afectaran les comandes que l'Usuari hagués efectuat prèviament.

En cas de no estar d'acord l'Usuari amb alguna/s de les clàusules de les Presents Condicions Generals, l'Usuari haurà de comunicar-lo a Blauver Foods, S.L., amb anterioritat a la seva acceptació, mitjançant correu electrònic a l'adreça​ info @ blauver.com . En cas de ser acceptades per Blauver Foods SL les modificacions proposades per l'Usuari, Blauver Foods SL enviarà electrònicament a l'Usuari unes Condicions Particulars de Contractació que incloguin els canvis que Blauver Foods, S.L., hagués considerat oportú acceptar, si n'hi hagués.


16.LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents Condicions Generals i, si és el cas, els Jutjats i Tribunals que, si és el cas, coneixeran de l'assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s'atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc en què aquests tinguin la seva residència habitual. Tot això sense perjudici de la facultat de l'Usuari d'acudir a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació. En el cas que l'usuari sigui una empresa que actuï en l'exercici de la seva activitat comercial o professional, totes dues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Lleida, Espanya.

Resolució de controvèrsies:

Sense perjudici de l'anterior, la Comissió Europea facilita una plataforma d'accés gratuït per a la resolució extrajudicial de conflictes en línia per la contractació electrònica (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) al qual les parts poden sotmetre's voluntàriament, mitjançant la intervenció de l'anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua com a intermediari neutral entre totes dues parts.

• Enllaç a l'imprès de reclamació: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES
• Enllaç al cercador d'organismes de resolució de conflictes: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2

 1. MISCEL·LÀNIA

  1. Les presents Condicions Generals han estat subscrites de manera electrònica. Blauver Foods , S.L.., enviarà una còpia addicional de les presents Condicions a l'adreça electrònica que l'Usuari hagi indicat en el Lloc web, prèvia petició per escrit d'aquest. En tot cas, les Condicions Generals de Contractació estaran a la disposició de l'Usuari en el Lloc web i/o en el seu Compte d'Usuari.

  2. Les modificacions que Blauver Foods , S.L., pugui incloure en les Condicions Generals de Contractació, no afectaran en cap concepte les Condicions subscrites amb l'Usuari amb anterioritat. En tot cas, l'Usuari, en ulteriors comandes, haurà de conèixer les Condicions Generals que a cada moment estiguessin vigents, i haurà de seguir el procediment estipulat per a les realitzar les comandes.

  3. Blauver Foods SL garanteix a l'Usuari la qualitat del servei contractat a través del Lloc web. Queden garantits tots els drets que les Lleis en vigor atorguin als consumidors i usuaris. L'incompliment de les Condicions Generals de Contractació podrà donar lloc a la devolució dels productes o la cancel·lació dels Serveis adquirits per l'Usuari.

  4. L'Usuari autoritza a Blauver Foods , S.L., per mitjà de les presents Condicions Generals, a cedir en qualsevol moment a un Tercer, el dret de crèdit que ostenti enfront d'ell.

  5. Les presents Condicions Generals de Contractació són vinculants tant per a l'Usuari com Blauver Foods SL. No obstant això, Blauver Foods SL podrà transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altre mode transferir les Condicions Generals de Contractació o algun dels drets o obligacions derivats d'aquestes, en qualsevol moment durant la vigència de les Condicions Generals de Contractació. Per a evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que, si és el cas, l'Usuari té com a consumidor reconeguts per Llei no anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties tant expresses com tàcites, que Blauver Foods SL hagués pogut atorgar ni que les lleis en vigor atorguin als consumidors i usuaris.

  6. Qualsevol correspondència enviada per correu, a excepció de la factura, es farà per mitjà de carta certificada o qualsevol altre mètode raonablement vàlid a tal fi, i es considerarà lliurat transcorregut el termini de set (7) dies a comptar des de la data d'emissió.

  7. La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que Blauver Foods SL remeti a l'Usuari sigui per escrit. Mitjançant l'ús d'aquest Lloc web, l'Usuari accepta que la major part d'aquestes comunicacions amb Blauver Foods SL siguin electròniques. Blauver Foods SL es posarà en contacte amb l'Usuari per correu electrònic o li facilitarà informació penjant avisos en el Lloc web. A efectes contractuals, l'Usuari consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que Blauver Foods , S.L., li remeti de manera electrònica compleix amb els requisits legals d'efectuar-se per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts a l'Usuari per Llei.

  8. En tot cas, i atès que aquestes Condicions Generals se subscriuen telemàticament, l'Usuari té perfecte accés al Lloc web de Blauver Foods , S.L., podent accedir, a més, al seu propi Compte d'Usuari per a la seva consulta.

  9. Amb anterioritat a la formalització de les presents Condicions Generals i amb posterioritat a aquestes, els drets i obligacions de les Parts estaran regulats per la legislació espanyola, relativa a la contractació a distància, incloent així mateix el Codi Civil espanyol i la normativa en matèria de protecció dels drets dels consumidors.

  10. Mitjançant la formalització de les presents Condicions Generals, les Parts es donen per degudament informades dels seus drets i obligacions, per la qual cosa presten lliurement el seu consentiment amb aquestes.

  11. Si alguna clàusula o disposició de les presents Condicions Generals de Contractació fos declarada nul·la i sense efecte per resolució ferma d'una autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

  12. Les presents Condicions Generals de Contractació i tot document a què es faci referència expressa en les mateixes constitueixen l'acord íntegre existent entre l'Usuari i Blauver Foods SL en relació amb l'objecte de contractació.